Programma's

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Tabel 6.1 - Beleidsindicatoren per programma

Progr.

Nr.

Naam Indicator 

Eenheid 

Bron 

Cijfer
Wassenaar
(jaartal)

Vergelijkingscijfer
Nederland
(jaartal)

1

6. 

Verwijzingen Halt 

Aantal per 1.000 jongeren 

Bureau Halt 

10 (2021)

8 (2021)

1

8. 

Winkeldiefstallen 

Aantal per 1.000 inwoners 

CBS 

0,9 (2021)

1,8 (2021)

1

9. 

Geweldsmisdrijven 

Aantal per 1.000 inwoners 

CBS 

4,5 (2021)

4,3 (2021)

1

10. 

Diefstallen uit woning 

Aantal per 1.000 inwoners 

CBS 

2,2 (2021)

1,3 (2021)

1

11. 

Vernielingen en beschadigingen
(in de openbare ruimte) 

Aantal per 1.000 inwoners 

CBS 

3,5 (2021)

6,1 (2021)

2

17. 

Absoluut verzuim 

Aantal per 1.000 leerlingen 

DUO 

1,2 (2021)

2,5 (2021)

2

18. 

Relatief verzuim 

Aantal per 1.000 leerlingen 

DUO 

22 (2021)

19 (2021)

2

19. 

Vroegtijdig schoolverlaters zonder
startkwalificatie (vsv-ers) 

% deelnemers aan het VO
 en MBO onderwijs 

Ingrado 

1,6 (2021)

1,9 (2021)

2

20. 

Niet-sporters 

Gezondheids
enquête (CBS, RIVM) 

44,4 % (2020)

49,3 % (2020)

2

21. 

Banen 

Aantal per 1.000 inwoners
 in de leeftijd 15 – 64 jaar

LISA 

674 % (2021)

80,5 % (2021)

2

22. 

Jongeren met een delict
 voor de rechter 

% 12 t/m 21 jarigen 

Verwey Jonker
Instituut 

1 % (2020)

1 % (2020)

2

23. 

Kinderen in uitkeringsgezin 

% kinderen tot 18 jaar 

Verwey Jonker
Instituut 

4 % (2020)

6 % (2020)

2

24. 

Netto arbeidsparticipatie 

% van de werkzame beroepsbevolking
ten opzichte van de totale beroepsbevolking 

CBS 

66,3 % (2021)

70,4 % (2021)

2

26. 

Werkloze jongeren 

% 16 t/m 22 jarigen 

Verwey Jonker
Instituut 

1 % (2020)

2 % (2020)

2

27. 

Personen met een bijstandsuitkering 

Aantal per 10.000 inwoners 

CBS 

271,4 % (2021)

431,2 % (2021)

2

28. 

Lopende re-integratievoorzieningen 

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar 

CBS 

131,5 % (2020)

202,0 % (2020)

2

29. 

Jongeren met jeugdhulp 

% van alle jongeren tot 18 jaar 

CBS 

10,6 (2021)

12,9 % (2021)

2

30. 

Jongeren met jeugdbescherming 

% van alle jongeren tot 18 jaar 

CBS 

0,5 % (2021)

1,2 % (2021)

2

31. 

Jongeren met jeugdreclassering 

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 

CBS 

0,4 % (2021)

0,3 % (2021)

2

32. 

Cliënten met een maatwerk-
arrangement WMO 

Aantal per 10.000 inwoners 

GMSD 

480 (2021)

649 (2021)

3

1. 

Formatie 

Fte per 1.000 inwoners 

Eigen gegevens 

7,23

3

2. 

Bezetting 

Fte per 1.000 inwoners 

Eigen gegevens 

6,12

3

3. 

Apparaatskosten 

Kosten per inwoner 

Eigen gegevens 

505

3

4. 

Externe inhuur 

Kosten als % van totale loonsom +
totale kosten inhuur externen 

Eigen gegevens 

9,95%

3

5. 

Overhead 

% van totale lasten 

Eigen gegevens 

17,13%

4

35. 

Gemiddelde WOZ waarde 

Duizend euro 

CBS 

624 (2021)

290 (2021)

4

36. 

Nieuw gebouwde woningen 

Aantal per 1.000 woningen 

BAG

0,8 (2021)

8,9 (2021)

4

37. 

Demografische druk 

CBS 

95,1 % (2022)

70,3 % (2022)

4

38. 

Gemeentelijke woonlasten
(eenpersoonshuishouden) 

In Euro’s 

COELO 

1323 (2023)

733 (2021)

4

39. 

Gemeentelijke woonlasten
(meerpersoonshuishouden) 

In Euro’s 

COELO 

1561 (2023)

904 (2022)

5

14. 

Functiemenging 

LISA 

46,5 % (2021)

53,3 % (2021)

5

16. 

Vestigingen (van bedrijven) 

Aantal per 1.000 inwoners
in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar 

LISA 

160,4 (2021)

165,1 (2021)

5

33. 

Omvang huishoudelijk restafval 

Kg/inwoner 

CBS 

216 (2017)

178 (2017)

5

34. 

Hernieuwbare elektriciteit 

RWS 

4,2 % (2020)

26,9 % (2020)

 

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33