Paragrafen

Paragraaf Financiering

Inleiding
Financiering / treasury betreft de wijze waarop de gemeente leningen aantrekt en eventueel overtollig geld (tijdelijk) uitzet.  Naast de wettelijke kaders opereert de gemeente Wassenaar binnen de kaders van het door de raad vastgestelde Treasurystatuut.

Beleidskader 2023 - 2026
Voor de komende jaren wordt een afnemend financieringsoverschot verwacht. Deze afname wordt veroorzaakt door een ambitieus investeringsprogramma. De komende jaren zal er op worden gestuurd dat het financieringsoverschot positief blijft. Indien nodig zullen investeringen daartoe worden getemporiseerd, maar er is tevens de verwachting dat verkoop van vastgoed en positieve rekeningresultaten dit jaar en komende jaren een positief effect zullen hebben op het financieringsoverschot.

Financieringspositie 2023
Begin 2023 bestaat de beleggings- en financieringsportefeuille van € 26,8 miljoen naar verwachting uit:

Tabel 10.1 - Verwachte beleggingsportefeuille per 1 januari 2023           (bedragen x € 1.000)

Uitgezette c.q. opgenomen geldmiddelen

Bedrag

Gemiddeld

Looptijd

1 januari

rente

Expiratie

2023

percentage

BNG rekening courant

161

0,0

dag.opvr.

Langlopende leningen u/g

4.870

div.

Schatkistbankieren rekening courant

21.801

0,0

dag.opvr.

Ontwikkeling liquiditeit
In de berekening van de korte termijn liquiditeitsprognose worden de lange termijn-/kapitaalmarkt uitzettingen en financieringen buiten beschouwing gelaten. De beleggings- en financieringsportefeuille van begin 2023 heeft naar verwachting een overschot aan kort geld van € 26,8 miljoen. In de loop van 2023 zal dit afnemen tot € 19 miljoen. De liquiditeiten worden met name ingezet om investeringsuitgaven te kunnen doen.

De prognosebalans op de volgende pagina is opgesteld in de veronderstelling dat van de uit eerdere besluitvorming openstaande (investerings)kredieten bijna alle plannen gerealiseerd worden de komende jaren. Bij de nieuw geplande investeringen wordt uitgegaan van planningsoptimisme. Niet alle investeringen zullen conform planning worden uitgevoerd en gezien het beleidskader zullen investeringen worden getemporiseerd indien het verloop van het financieringsoverschot daar om vraagt. Een prognosebalans toont daarnaast een ietwat pessimistisch beeld, aangezien er geen ruimte is om rekening te houden met niet begrote opbrengsten verkoop vastgoed en te verwachten positieve rekeningresultaten.

Tabel 10.2 - Geprognosticeerde balans                                            (bedragen x € 1.000)

Geprognosticeerde balans 2022-2026

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Begr.

Boekwaarde per 31 december     

2022

2023

2024

2025

2026

ACTIVA

Immateriële vaste activa

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

                43

                41

                39

                38

               36

                36 Materiële vaste activa

Volgens staat C

44.611

50.637

56.671

62.694

62.986

Financiële vaste activa

Uitzettingen

0

0

0

0

0

Langlopende leningen u/g

4.870

4.850

4.830

4.810

4.790

Kapitaalverstrekkingen/deelnemingen

455

455

455

455

455

Voorraden

MPG (bouwgrondexploitaties)

0

0

0

0

0

Uitzettingen < 1 jaar

Vorderingen openbare lichamen *

7.367

7.367

7.367

7.367

7.367

Rek Courant met Rijk **

21.801

13.958

8.093

2.891

0

Rek Courant niet financieel*

397

397

397

397

397

Overig*

3.523

3.523

3.523

3.523

3.523

Liquide middelen

161

161

161

161

161

Overlopende activa*

3.358

3.358

3.358

3.358

3.358

Totaal Activa

86.586

84.747

84.894

85.694

83.073

PASSIVA

Eigen Vermogen

    Algemene reserves

49.734

49.734

49.734

48.734

48.734

    Bestemmingsreserves

7.364

6.864

6.864

6.864

6.864

Resultaat begroting

550

392

72

812

-2.561

Vreemd Vermogen

Voorzieningen

19.642

18.441

18.888

19.928

20.660

Vaste geldleningen

178

198

218

238

258

Kortlopende schulden < 1 jaar*

3.851

3.851

3.851

3.851

3.851

Overlopende passiva*

5.267

5.267

5.267

5.267

5.267

Totaal passiva

86.585

84.747

84.894

85.694

83.072

Financieringssaldo

0

0

0

0

0

* Volgen uit de bedrijfsvoering, op basis van het 3-jaarsgemiddelde van de laatste 3 jaarrekeningen.
** De ontwikkeling van het financieringssaldo wordt weergegeven in de ontwikkeling van de post rekening courant met het Rijk.

Netto schuldquote
Omdat Wassenaar geen langlopende geldleningen heeft aangetrokken en vrijwel geen leningen heeft (door)verstrekt aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, is de netto schuldquote negatief.

Risicobeheer
Alle treasury-activiteiten vinden plaats binnen de kaders, richtlijnen en limieten als vastgesteld in het Treasurystatuut en overige wetgeving.

Toezichtnormen
De kasgeldlimiet stelt een bovengrens aan de netto-vlottende schuld en beperkt daarmee het renterisico op de korte schuld. De limiet wordt bepaald voor korte financiering met een rente-typische looptijd van maximaal 1 jaar en wordt gerelateerd aan het begrotingstotaal.
Met een begrotingstotaal van circa € 79,5 miljoen bedraagt de kasgeldlimiet voor 2023 € 6,75 miljoen (8,5%).

Tabel 10.3 - Prognose kasgeldlimiet 2023                                                (bedragen x € 1.000)

Prognose kasgeldlimiet aan het begin

Kwartaal

Kwartaal

Kwartaal

Kwartaal

van het kwartaal

1

2

3

4

2023

2023

2023

2023

1. Gemiddeld liquiditeitssaldo (bruto)

21.962

19.347

16.733

14.119

2. Kasgeldlimiet

6.754

6.754

6.754

6.754

3. Ruimte onder de kasgeldlimiet (2+1)

28.715

26.101

23.487

20.872

4. Overschrijding van de kasgeldlimiet (2+1)

-

-

-

-

5. Minimaal aan te trekken lange financiering 2022 (cum)(4)

-

-

-

-

Zoals eerder gesteld heeft het liquiditeitsoverschot een structureel karakter dat in de loop van het huidig meerjarenperspectief zal afnemen (dit voornamelijk als gevolg van voorgenomen investeringen).
De kasgeldlimiet wordt in 2023 niet overschreden. Er wordt dus geen lange financiering aangetrokken.

Tabel 10.4 - Prognose renterisico vaste schuld                                              (bedragen x € 1.000)

Renterisico vaste schuld

2023

2024

2025

2026

1. Rentherzieningen

0

0

0

0

2. Aflossingen

0

0

0

0

3. Renterisico (1+2)

0

0

0

0

4. Renterisiconorm

15.891

15.731

15.691

15.742

5a. Ruimte onder risiconorm (4+3)

15.891

15.731

15.691

15.742

5b. Overschrijding renterisiconorm (4-3)

4a. Begrotingstotaal

79.455

78.653

78.455

78.710

4b. Percentage regeling

20%

20%

20%

20%

4. Renterisiconorm (4a x 4b)

15.891

15.731

15.691

15.742

Wet Houdbare overheidsfinanciën
Volgens Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). In 2013 is de 'Wet houdbare overheidsfinanciën' aangenomen waarmee decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning leveren bij het streven te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen.

In 2023 bedraagt de referentiewaarde voor Wassenaar € 2,332 miljoen.

Tabel 10.5 - Berekening EMU-saldo                                                                   (bedragen x € 1.000)

Berekening Emusaldo

2022

2023

2024

2025

2026

EMU-SALDO

-451

-7.883

-5.905

-5.242

-2.931

EMU-SALDO referentiewaarde (2022 e.v. bij benadering)

-2.386

-2.332

-2.309

-2.303

-2.310

Verschil EMU-saldo & referentiewaarde

1.935

-5.551

-3.596

-2.939

-621

Activa

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

2.812

-20

-20

-20

-20

en leningen

Mutaties

Uitzettingen

0

0

0

0

0

Vlottende activa

Uitzettingen

-6.473

-7.843

-5.865

-5.202

-2.891

(1 januari tot

Liquide middelen

-36

0

0

0

0

Overlopende activa

970

0

0

0

0

31 december)

Passiva

Vaste Passiva

Vaste schuld

34

20

20

20

20

Vlottende passiva

Vlottende schuld

-3.201

0

0

0

0

Overlopende passiva

891

0

0

0

0

Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Tabel 10.6 - Kasstroomoverzicht 2023                                                                            (bedragen x € 1.000)

Kasstroomoverzicht (Staat van herkomst en besteding der middelen)

Bedragen x € 1.000

Toename:

Stortingen in reserves

0

Stortingen in voorzieningen

3.734

Afschrijvingen

2.297

Aflossingen verstrekte geldleningen / deelnemingen

20

Begrotingssaldo

392

Totale toename

6.443

Afname:

Netto investeringen

-8.440

Afname vaste schulden

-20

Beschikking over reserves

-500

Beschikking over voorzieningen

-4.934

Totale afname

-13.895

Mutatie liquide middelen

-7.451

Waarvan:

Afname rekening courant met Rijk

-7.843

Begrotingssaldo (nog niet bestemd)

392

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33