Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Tabel 12.3 - Incidentele baten en lasten 2023-2026 per programma

LASTEN

BATEN

OMSCHRIJVING            
(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

2023

2024

2025

2026

P1 Veiligheid en Handhaving

Oekraïne opvang

   1.000

   1.000

Overig

       30

P2 Mens en Maatschappij

Transitiekosten sporthal

      165

Overig

       30

       20

P3 Bestuur en Middelen

Projectkosten Warenar

       50

P4 Fysieke leefomgeving

Omgevingswet en Wkb

      190

      100

Doorwerking Omgevingswet - projectkosten

150

Sanering grond gemeentewerf

   1.000

Gemeentewerf onderzoek

70

P5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit

Plan herinrichting dorpscentrum

       67

Parkeerbeleid

       60

Vaststelling Regionale Energiestrategie 2.0

       50

Overig

       30

Subtotaal incidenteel

1.892

1.100

-

-

1.020

-

-

-

Mutaties reserves

Dekking Algemene reserve

   1.000

Dekking Reserve Reorganisatie

      500

Totaal incidenteel inclusief mutaties reserves

1.892

1.100

-

-

1.520

1.000

-

-

Saldo incidentele baten en lasten

372

100

-

-

-

-

-

-

Toelichting incidentele baten en lasten
Vooruitlopend op de aanpassing in de Financiële verordening per 1 januari 2023, waarin wordt opgenomen dat incidentele posten vanaf € 50.000 worden toegelicht, is de toelichting op bovenstaande posten als volgt:

Oekraïne opvang
Dit betreft alle kosten die betrekking hebben op de opvang van gevluchte bewoners uit Oekraïne. Voor alsnog gaan wij ervan uit dat dit alleen nog in het jaar 2023 zal plaatsvinden.

Transitiekosten sporthal
Het betreffen niet-activeerbare kosten die geen deel uitmaken van het investeringskrediet voor de te realiseren combisporthal aan de Dr. Mansveltkade, maar waarvoor een aparte transitie-overeenkomst met de Kieviten is gesloten voor de tussenliggende periode van sloop oude gebouw tot de openstelling van de nieuwe sporthal.

Projectkosten Warenar
Deze projectkosten hebben betrekking op het voornemen om de Warenar af te stoten.

Omgevingswet en Wkb en Doorwerking Omgevingswet - projectkosten
Door het invoeren van de Omgevingswet zullen deze invoeringskosten eenmalig worden gemaakt in 2023.

Sanering grond gemeentewerf en Gemeentewerf onderzoek
Op de grond van de gemeentewerf worden woningen gerealiseerd in de toekomst. Omdat de grond vervuild is dient hier onderzoek voor plaats te vinden en uiteindelijk sanering van de grond. Het onderzoek en de sanering zal één keer plaatsvinden. De dekking van de grondsanering van € 1.000.000 komt uit de algemene reserve.

Plan herinrichting dorpskern
Het betreft incidenteel budget voor projectleiding en aanvullende planvorming.

Parkeerbeleid
Dit betreffen onderzoekskosten waarbij gekeken wordt of het wenselijk is parkeerbelasting in te voeren binnen de gemeente. Aangezien nog niet zeker is of dit zijn doorgang vindt zijn deze kosten incidenteel opgenomen.

Vaststelling Regionale Energiestrategie 2.0

Het betreft incidenteel budget voor projectleiding.

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33