Financiële begroting

Overzicht baten en lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Tabel 12.5 - Baten en lasten per taakveld (én per programma)

Programma:P1 Veiligheid en Handhaving

Begroting 2023

Begroting 2023

Begroting 2023

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.000.000

-3.438.570

-2.438.570

1.2 Openbare orde en veiligheid

100.962

-988.671

-887.709

Saldo van baten en lasten programma

1.100.962

-4.427.241

-3.326.279

Programma:P2 Mens en Maatschappij

Begroting 2023

Begroting 2023

Begroting 2023

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

4.1   Openbaar basisonderwijs

0

-209.419

-209.419

4.3   Onderwijsbeleid en leerlingzaken

522.798

-1.747.457

-1.224.659

5.1   Sportbeleid en activering

130.296

-431.140

-300.844

5.2   Sportaccommodaties

170.171

-1.470.607

-1.300.436

5.3   Cultuurpresent.,-prod.en-particip

54.915

-460.226

-405.311

5.4   Musea

0

0

0

5.6   Media

134.325

-748.622

-614.297

6.1   Samenkracht en burgerparticipatie

70.540

-1.531.822

-1.461.282

6.2   Toegang & eerstelijnsvoorzieningen

0

-1.756.160

-1.756.160

6.3   Inkomensregelingen

6.642.921

-8.976.722

-2.333.801

6.4   WSW en beschut werk

0

-1.094.789

-1.094.789

6.5   Arbeidsparticipatie

0

-1.262.713

-1.262.713

6.6   Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

-899.617

-899.617

6.71  Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

0

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

150.000

-1.511.216

-1.361.216

6.71b Begeleiding (WMO)

0

-1.163.735

-1.163.735

6.71d Overige maatwerkarrangementen(WMO)

0

-463.529

-463.529

6.72  Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

6.72a Jeugdhulp begeleiding

0

-626.500

-626.500

6.72b Jeugdhulp behandeling

0

-626.500

-626.500

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

0

-626.500

-626.500

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

0

-2.468.956

-2.468.956

6.73a Pleegzorg

0

-545.250

-545.250

6.73b Gezinsgericht

0

-545.250

-545.250

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

0

-581.574

-581.574

6.74a Jeugd beh. GGZ zonder verblijf

0

-545.250

-545.250

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf

0

-545.250

-545.250

6.74c Gesloten plaatsing

0

-719.250

-719.250

6.81  Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

6.81a Beschermd wonen (WMO)

0

-450.540

-450.540

6.82  Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

6.82a Jeugdbescherming

0

-198.600

-198.600

7.1   Volksgezondheid

44.940

-1.618.964

-1.574.024

Saldo van baten en lasten programma

7.920.906

-33.826.158

-25.905.252

Programma:P3 Bestuur en middelen

Begroting 2023

Begroting 2023

Begroting 2023

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

0

-1.691.983

-1.691.983

0.2 Burgerzaken

349.518

-922.202

-572.684

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

92.830

-320.680

-227.850

0.4 Overhead

3.199.329

-16.806.094

-13.606.765

0.5  Treasury

870.820

-14.732

856.088

0.61 OZB Woningen

10.176.680

-323.202

9.853.478

0.62 OZB Niet-Woningen

3.766.636

-60.729

3.705.907

0.64 Belastingen overig

423.732

-106.937

316.795

0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

38.708.002

0

38.708.002

0.8  Overige baten en lasten

0

-12.500

-12.500

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten programma

57.587.547

-20.259.059

37.328.488

Programma:P4 Fysieke leefomgeving

Begroting 2023

Begroting 2023

Begroting 2023

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

4.2 Onderwijshuisvesting

0

-1.111.641

-1.111.641

5.5 Cultureel erfgoed

4.550

-477.386

-472.836

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

63.833

-125.824

-61.991

8.1 Ruimte en leefomgeving

0

-945.901

-945.901

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

0

-30.678

-30.678

8.3 Wonen en bouwen

1.432.285

-1.018.167

414.118

Saldo van baten en lasten programma

1.500.668

-3.709.597

-2.208.929

Programma:P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

Begroting 2023

Begroting 2023

Begroting 2023

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

198.164

-4.685.858

-4.487.694

2.2 Parkeren

138.586

-366.583

-227.997

2.3 Recreatieve havens

26.679

-4.120

22.559

2.5 Openbaar vervoer

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

0

-261.357

-261.357

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

103.907

-96.878

7.029

3.4 Economische promotie

2.429.905

-267.837

2.162.068

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

179.869

-4.367.106

-4.187.237

7.2 Riolering

2.779.778

-1.952.293

827.485

7.3 Afval

5.380.072

-4.310.408

1.069.664

7.4 Milieubeheer

0

-920.935

-920.935

Saldo van baten en lasten programma

11.236.960

-17.233.375

-5.996.415

Saldo van baten en lasten alle programma's

79.347.043

-79.455.430

-108.387

Reserves

Onttrekking

Toevoeging

Mutaties

P2 Mens en Maatschappij

0

0

0

P3 Bestuur en middelen

500.000

0

500.000

P4 Fysieke leefomgeving

0

0

0

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

0

0

0

Mutaties reserves

500.000

0

500.000

Geraamde resultaat

Baten

Lasten

Saldo

Geraamde resultaat

79.847.043

-79.455.430

391.613

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33