Financiële begroting

Toelichting meerjarenperspectief

Tabel 12.2 - Meerjarenperspectief 2023-2026 per programma

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2023

2024

2025

2026

("-"=nadeel/"+"=voordeel)

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P1 Veiligheid en Handhaving

1.101

-4.427

-3.326

101

-3.463

-3.362

101

-3.388

-3.287

101

-3.388

-3.287

P2 Mens en Maatschappij

7.921

-33.826

-25.905

7.762

-32.942

-25.180

7.745

-33.768

-26.023

7.745

-33.953

-26.208

P3 Bestuur en middelen

57.588

-20.259

37.328

57.026

-20.133

36.893

58.411

-20.053

38.358

55.293

-19.982

35.311

P4 Fysieke leefomgeving

1.501

-3.710

-2.209

1.489

-4.661

-3.172

1.489

-3.592

-2.102

1.489

-3.584

-2.094

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

11.237

-17.233

-5.996

11.348

-17.454

-6.106

11.521

-17.655

-6.134

11.521

-17.804

-6.282

Saldo van baten en lasten

79.347

-79.455

-108

77.725

-78.653

-928

79.268

-78.455

812

76.149

-78.710

-2.561

Mutaties reserves

P2 Mens en Maatschappij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P3 Bestuur en middelen

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P4 Fysieke leefomgeving

0

0

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

0

P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

500

0

500

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

0

Geraamde resultaat

79.847

-79.455

392

78.725

-78.653

72

79.268

-78.455

812

76.149

-78.710

-2.561

Per saldo geeft 2023 na mutaties reserves een positief saldo van € 392.000. Exclusief reservemutaties
is er sprake van een negatief saldo van € 108.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33