Programma's

Recapitulatie

Recapitulatie

Tabel 6.2 - Recapitulatie alle programma's (samenvattend overzicht)

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2023

2024

2025

2026

"-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

  P1 Veiligheid en Handhaving

1.101

-4.427

-3.326

101

-3.463

-3.362

101

-3.388

-3.287

101

-3.388

-3.287

  P2 Mens en Maatschappij

7.921

-33.826

-25.905

7.762

-32.942

-25.180

7.745

-33.768

-26.023

7.745

-33.953

-26.208

  P3 Bestuur en middelen

442

-2.935

-2.493

655

-2.976

-2.321

680

-3.049

-2.370

680

-3.049

-2.370

  P4 Fysieke leefomgeving

1.501

-3.710

-2.209

1.489

-4.661

-3.172

1.489

-3.592

-2.102

1.489

-3.584

-2.094

  P5 Natuur, klimaat en Mobiliteit

8.807

-17.233

-8.426

8.918

-17.454

-8.536

9.091

-17.655

-8.563

9.091

-17.804

-8.712

  Totaal programma's

19.772

-62.131

-42.359

18.925

-61.496

-42.571

19.106

-61.452

-42.346

19.106

-61.777

-42.671

Algemene dekkingsmiddelen

56.376

-506

55.870

55.766

-506

55.260

57.136

-506

56.630

54.037

-506

53.531

Overhead

3.199

-16.806

-13.607

3.035

-16.639

-13.604

3.025

-16.485

-13.460

3.006

-16.415

-13.408

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-13

-13

0

-13

-13

0

-13

-13

0

-13

-13

Saldo van baten en lasten

79.347

-79.455

-108

77.725

-78.653

-928

79.268

-78.455

812

76.149

-78.710

-2.561

Mutaties reserves

500

0

500

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

0

Geraamde resultaat

79.847

-79.455

392

78.725

-78.653

72

79.268

-78.455

812

76.149

-78.710

-2.561

* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0.

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33