Financiële begroting

Uitgangspunten

Onderwerp

Begroting 2023

Begroting 2022

Salarissen
De huidige cao loopt tot en met 1 januari 2023. De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 2023 lopen momenteel. Op basis van de loonvoet lagere overheid zijn we uitgegaan van 2,4% voor 2023.

2,4 %

1,4 %
(werkelijk 2,4%)

Leveringen derden
Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2022 van het CPB. Voor 2023 bedraagt deze naar verwachting 3,1%.

3,1 %

0 %

Subsidies
Op 8 juni 2020 heeft de raad het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het indexatiepercentage voor loon- en prijscompensatie of CAO-wijzigingen gelijk is aan het algemene indexatiepercentage dat in de gemeentelijke begroting wordt gehanteerd

Conform subsidieplan 2023

Conform subsidieplan 2022

Verbonden partijen
De ramingen voor de verbonden partijen en deelnemingen gaan uit van de ingediende begrotingen.

ontwerp begroting GR 2023

ontwerp begroting GR 2022

Belastingen
De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage. Het percentage geraamd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2022 bedraagt voor 2023 3,1% (geharmoniseerde consumentenprijsindex).

3,1%

1,4%

Omslagrente
De omslagrente voor 2023 bedraagt na berekening net als in 2022 0%.

0%

0%

Algemene uitkering
De algemene uitkering ramen wij in de begroting volgens de meicirculaire. Hier wordt u separaat over geïnformeerd.

Meicirculaire 2022

Meicirculaire 2021

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33