Financiële begroting

Meerjarenbeeld 2023-2026

Tabel 11.1 - Financieel Meerjarenbeeld               (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2022-2025

710

941

379

324

Amendementen dd. 26 oktober 2021

-328

-328

-328

-328

Vastgestelde programmabegroting 2022-2025 incl. amendementen

382

613

51

-4

Structurele doorwerking Najaarsnota 2021

473

597

777

777

Raadsbesluit Restauratie De Paauw in 2022

-

-

-9

-9

Structurele doorwerking Voorjaarsnota 2022

-36

-12

-42

-53

Effect Accres Maartbrief 2022

806

1.587

1.829

707

Bevriezen opschalingskorting 2023-2025

493

660

832

-

Saldo voor Kaderbrief 2023

2.118

3.445

3.438

1.418

Kaderbrief 2023

-1.662

-2.273

-2.105

-2.470

Saldo na Kaderbrief 2023

456

1.172

1.333

-1.052

Meicirculaire 2022

2.427

2.053

2.552

1.418

Coalitieakkoord 2023

-2.491

-3.153

-3.073

-2.927

BEGROTINGSSALDO 2023-2026

392

72

812

-2.561

Het hierboven genoemde begrotingssaldo voor de jaren 2023 tot en met 2026 zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting weer te geven worden de incidentele baten en lasten geëlimineerd uit dit begrotingssaldo in het volgende overzicht.

Tabel 11.2 - Presentatie structureel begrotingssaldo

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

                    -108

-928

                  812

                     -2.561

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

                       500  

                       1.000  

                     -   

                        -   

Begrotingssaldo (A)  

                   392

                72

                 812

                 -2.561

Waarvan incidentele dekking uit reserves

                 500

                    1.000

-                   

                        -   

Waarvan incidentele baten

                    1.020

                    -

                    -

                        -   

Waarvan incidentele lasten

                -1.892

                   -1.100

                 -

                        -   

Saldo incidentele posten (B)

                 -372

                   -100

                 -

                       -   

Structureel begrotingssaldo (verschil tussen A en B)

                   764

                172

                 812

                    -2.561

De gemeente Wassenaar heeft een reëel en structureel sluitende begroting. Er is, met uitzondering van 2026, sprake van een voordelig structureel saldo.

Deze pagina is gebouwd op 11/22/2022 15:59:44 met de export van 11/22/2022 15:46:33